Национална научна конференция 2017

Екипът на DeLC взе участие в националната научна конференция през 2017г. на тема „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ”.
Конференцията се проведе на 27-28 октомври 2017г. в град Смолян, организирана от Филиала на Пловдивския университет в Смолян.
В секция: „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”, с председател проф. д-р Станимир Стоянов и секретар гл. ас. д-р Христо Мелемов, участниците от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” представиха следните доклади:

Изграждане на кибер-виртуални пространства.
Проф. д-р Станимир Стоянов
Оптимизиране скоростта на ходене на робот чрез генетичен алгоритъм.
Ас. Ася Тоскова – докторант, проф. д-р Станимир Стоянов
Генетичен IOT персонален асистент.
Ас. Йордан Тодоров – докторант
Онтология на родопския фолклор
Мария Митева – докторант, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Ваня Иванова
Опазване и представяне на културно-историческо наследство, чрез създаване на виртуални светове
Ас. Александър Петров – докторант, Андрей Петров – докторант, Мария Митева – докторант
Прототип на контекстно-чувствителен туристически пътеводител
Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
Виртуален инструмент за подпомагане на обучението в началното училище
Доц. д-р Генчо Стоицов, Гергана Стоицова – старши учител
Създаване на електронно учебно съдържание по английски език
Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Емил Дойчев
Постигане на събитийно-ориентирано поведение във виртуалното образователно пространство чрез модел за представяне и обработка на събития.
Желян Гуглев – докторант, гл. ас. д-р Емил Дойчев
Използване на бизнес мрежи в работата на академичните общности
Доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Емил Хаджиколев, Веселина Нанева – студент, Иван Желев – студент
Използване на педагогически патерни за споделяне на педагогически опит и добри практики
Доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Емил Хаджиколев, Тодор Рачовски – докторант, Владимир Цветков – студент
Система за извличане на информация от звук в реално време
Виктор Матански – докторант
Изследване на трептящ кръг в програмни среди
Гл. ас. д-р Велислава Райдовска, Величко Манев – студент
Изграждане на модул от метеорологична станция за измерване на количеството въглероден оксид във въздуха
Гл. ас. д-р Велислава Райдовска, доц. д-р Слави Любомиров, инж. Емилиян Бакърджиев, гл. ас. д-р Даниела Шехова

Докладите на участниците са публикувани в електронния сборник от конференцията.

Конференция на Съюза по автоматика и информатика (САИ) 2017

На 4ти-6ти 2017г. в София се проведе интернационална конферения на Съюза по автоматика и информатика (САИ) по случай 114 години от рождението на Джон Атанасов.
Екипът на DeLC взе участие в научната конференция като бяха изнесени следните доклади:

Embedded network intrusion detection and preventing system
K. Raychinov, H. Valchanov
„Modsecurity“ rules for web-server protection
E. Otsetova-Dudin, Iv. Kurtev
Prototype of electronic testing system – structure and links
P. Malinov, I. Kehayova, E. Doychev
Model for representation and distribution of events in the virtual education space
J. Guglev, St. Stoyanov
Context-aware wheelchair model in an e-learning envirnoment
T. Glushkova
Virtual education space – vulnerability and security
S. Tavkov, I. Dimitrov
Evolutionary algorithm in simulated bipedal robot motion
A. Toskova
Intelligent tourist guide
M. Miteva, A. Stoyanova-Doycheva, M. Veselinova
Intelligent personal assistant for aiding students
J. Todorov, V. Valkanov, I. Popchev
Learning logistics assistant
G. Penchev, V. Ivanova
EXPERT L project
St. Stoyanov, A. Taskova, J. Todorov, D. Rusev
Augmented reality. Creating a virtual world for educational purposes
Al. Petrov, An. Petrov, M. Veselinova