Национална експертна кръгла маса „Иновативни системи за интелигентно селско стопанство“

По инициатива на Председателя на Селскостопанска Академия проф. д-р Васил Николов на 19.03.2019 г. в Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” се проведе Национална експертна кръгла маса на тема „Иновативни системи за интелигентно селско стопанство“. В срещата взеха участие преподаватели от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, факултет „Математика и информатика“, катедра „Компютърни системи“ и представители на институтите в системата на ССА, съхраняващи колекции растителни генетични ресурси.
Цел на кръглата маса беше да се представят прототип на цялостна информационна мрежа за управление на Националния растителен генофонд и интелигентни системи за оптимизиране на различни процеси в селското стопанство, приложими в аграрната наука и в прецизното земеделие.
Кръглата маса беше организирана в конферентната зала към музея на земеделската наука в Садово, намиращ се в сградата на генбанката за растителни ресурси към Института, изградена по проект на ФАО през 1984 г.
Срещата беше открита от Председателя на ССА проф. д-р Васил Николов и доц. д-р Катя Узунджалиева, Директор на ИРГР и Национален координатор на растителни генетични ресурси в България. Ас. Пенчо Малинов, докторант към катедра „Компютърни системи“ – ПУ, представи презентация на тема „Проект Генбанка – електронна система за управление на растителни генетични ресурси“. Предложената електронна система ще обедини и синхронизира информацията съгласно дескриптора на Европейския каталог за растителни генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ecpgr.org) и ще бъде публично достъпна за всички заинтересовани потребители. Всички дейности в тази посока ще бъдат координирани от Селскостопанска Академия. Цели се подобряване на връзките между институтите, оптимизиране на дейностите по опазване и устойчиво използване на растителния генофонд, утвърждаване имиджа на национално и международно ниво. В последвалата дискусия бяха изразени мнения относно очакваните ползи от публичния регистър и активното желание на всички институти да съдействат за изграждането му в съответствие със спецификите на отделните култури и научни направления. Проф. д-р Станимир Стоянов, ръководител катедра „Компютърни системи“ – ПУ, представи презентация на тема: „Интелигентно земеделие“. Посочени бяха примери за оптимизиране на производството, борба с вредители, интегрирано управление и контрол на различни етапи на селскостопанската работа, възможности за спестяване на ресурси чрез използване на компютърните технологии. Представени бяха начални етапи на създадена инфраструктура – внедряване на сензори за управление на определени процесите при някои култури. Срещата беше оценена като ползотворна.
След закриването на кръглата маса Председателя на ССА проф. д-р Васил Николов проведе работна среща с академичния състав на ИРГР Садово.