Научен семинар – 25.04.2020

Тема: „Aктуалната ситуация: предстоящи конференции, приети публикации,
нови публикации, състояние на проектите, състояние на дисертациите“
Час Тема Участници
10:00– 12:00 Разни всички