Разпространение на резултатите от проекта на международна научна конференция в Букурещ, Румъния


През периода 02-04.06.2022 г. доц. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси – Садово взе участие в Международна научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, организирана от Университет по агрономически науки и ветеринарнамедицина, гр. Букурещ, Румъния по проект BGPLANTNET. Представен беше доклад на тема:„Създаване на национална информационна система за растителни генетични ресурси вБългария” с авторски колектив: Николая Велчева (ИРГР), Катя Узунджалиева (ИРГР), АсяСтоянова-Дойчева (ПУ), Пенчо Малинов (ПУ).

Международната научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture” подмотото: „Климатичните промени и бъдещето на храната”, събра учени, преподаватели,студенти и аграни специалисти от цял свят, за да споделят резултатите от своите научниизследвания, иновативни идеи и практически опит. Презентацията на доклада по проектBGPLANTNET предизвика дискусия сред аудиторията във връзка със свободния достъп догенофонда, който трябва ефективно да се съхранени и устойчиво да се използва в условията наклиматични промени за осигуряване на продоволствена сигурност, чиста и качественаземеделска продукция. Чрез изградения интерфейс на информационната мрежа за растителнигенетични ресурси в България ще бъде осигурен пълноправен достъп до генофонда иравноправно споделяне на ползите от неговото използване в изпълнение на Международниядоговор за растителните генетични ресурси и Протокола от Нагоя. Изградената сървърнаинфраструктура ще се използва за целите на Националната научна програма „Интелигентнорастениевъдство”.

Представянето на доклад на тема „Създаване на национална информационна системаза растителни генетични ресурси в България” на международен научен форум е в съответствиес плана за широко разпространение на резултатите от проекта. Статията, разработена всътрудничество на екипите на две от партниращите организации (ИРГР и ПУ), е приета заотпечатване в списание, индексирано в Web of Science Core Collection, и ще бъде отчетена въввтори етап на проекта. Участието в конференцията предостави възможност и за създадаване нанови професионални контакти, които биха могли да се използват при разработване на новипроекти в бъдеще.