Иновативни системи за интелигентно селско стопанство

По инициатива на прадседателя на Селскостопанска академия проф. Васил Николов, в Института по зеленчукови култури „Марица“ се проведе работна среща на учени от катедра „Компютърни системи“ на факултета по „Математика и информатика“ към Пловдивски университет – „Паисий Хилендарски“ и от Академията. Освен от институт „Марица“, в срещата участваха представители на Института по овощарство, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и Института по полски култури – гр. Чирпан.
Целтата на срещата беше да се потърсят възможности за интегриране на научните изследвания в земеделието с възможностите на компютерните технологии, в рамките на инициативите за „прецизно земеделие“ и „интелигентно селското стопанство“.
След презентация на Даниел Русев, докторанта на Пловдивдсия университет, системен инженер и технически ръководител в Accenture the Netherlands, се проведе дискусия за възможността за използване на компютърните системи при мониторинга и управлението на заболяванията (доц. Олга Георгиева), мониторинга на масивни площи със зърнени култури (доц. Виолета Божанова), управлението на генетичните банки за растителни ресурси (гл. ас. д-р Николая Велчева) и др.
Проф. д-р Станимир Стоянов, ръководител катедра „Компютърни системи“, заяви, че може да се сформират екипи от ИТ специалисти и учени от ССА, които да разработят прототипи на интелигентни системи за оптимизиране на различни процеси в селското стопанство.“
Директорът на ИЗК-Марица доц. Даниела Ганева отбеляза, че в института вече са внедрени сензори за управление на процесите при някои култури. „Ние трябва да можем да покажем на производителите кога и как да поливат, торят и други“, добави тя.
Проф. д-р Николов заяви, че за да се развива модерно, конкурентоспособно земеделие е необходим интегриран подход, обединяване на знанията и уменията на учени от различни области и ССА полага усилия в тази насока. За това говори както тази среща, така и сключеното неотдавна споразумение за сътрудничество с Института по метерология и хидрологи, предстоящите съвместни проекти с Аграрен университет – Пловдив, Тракийски университет, Софийски университет и т.н..
Срещата беше оценена като ползотворна и възможност за по- нататушно сътрудничество на специалистите от двете институции.

Конференция – Funchal, Madeira, 9th international Conference on Intelligent Systems 2018

На 25-27 септември 2018г. се проведе конференция за интелигентни системи, в град Фуншал на остров Мадейра.
В конференцията взеха участие – проф. д-р. Станимир Стоянов, доц. д-р. Ася Дойчева, докторант Ася Тоскова, докторант Борислав Тосков, асистент Йордан Тодоров, докторант Желян Гуглев, доц. д-р Тодорка Глушкова. Бяха изнесени доклади в Workshop „Intelligent Systems and Optimisation: Step Ahead – ISOSA“

http://www.ieee-is2018.com/
Workshop „Intelligent Systems and Optimisation: Step Ahead – ISOSA“ – http://www.ieee-is2018.com/programme1/workshops