Разпространение на резултатите от проекта на международна научна конференция в Букурещ, Румъния


През периода 02-04.06.2022 г. доц. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси – Садово взе участие в Международна научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, организирана от Университет по агрономически науки и ветеринарнамедицина, гр. Букурещ, Румъния по проект BGPLANTNET. Представен беше доклад на тема:„Създаване на национална информационна система за растителни генетични ресурси вБългария” с авторски колектив: Николая Велчева (ИРГР), Катя Узунджалиева (ИРГР), АсяСтоянова-Дойчева (ПУ), Пенчо Малинов (ПУ).

Международната научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture” подмотото: „Климатичните промени и бъдещето на храната”, събра учени, преподаватели,студенти и аграни специалисти от цял свят, за да споделят резултатите от своите научниизследвания, иновативни идеи и практически опит. Презентацията на доклада по проектBGPLANTNET предизвика дискусия сред аудиторията във връзка със свободния достъп догенофонда, който трябва ефективно да се съхранени и устойчиво да се използва в условията наклиматични промени за осигуряване на продоволствена сигурност, чиста и качественаземеделска продукция. Чрез изградения интерфейс на информационната мрежа за растителнигенетични ресурси в България ще бъде осигурен пълноправен достъп до генофонда иравноправно споделяне на ползите от неговото използване в изпълнение на Международниядоговор за растителните генетични ресурси и Протокола от Нагоя. Изградената сървърнаинфраструктура ще се използва за целите на Националната научна програма „Интелигентнорастениевъдство”.

Представянето на доклад на тема „Създаване на национална информационна системаза растителни генетични ресурси в България” на международен научен форум е в съответствиес плана за широко разпространение на резултатите от проекта. Статията, разработена всътрудничество на екипите на две от партниращите организации (ИРГР и ПУ), е приета заотпечатване в списание, индексирано в Web of Science Core Collection, и ще бъде отчетена въввтори етап на проекта. Участието в конференцията предостави възможност и за създадаване нанови професионални контакти, които биха могли да се използват при разработване на новипроекти в бъдеще.

Работна среща по проект BG PLANTNET, финансиран от ФНИ


На 23.10.2020 г. в ИРГР Садово се проведе работна среща по проект BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ”, финансиран от ФНИ.
Събитието беше открито от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта.
Доц. д-р Ася Стоянова, ръководител на екипа от ПУ „Паисий Хилендарски“, представи презентация на тема „Разработване на потребителски интерфейс – модул „Генбанка“ и първа версия на архитектурата на базата данни за документация на генофонда.
Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с изграждането на структурата на базата данни за съхраняваните колекции растителни генетични ресурси.
Работната среща се проведе при пълно спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване на разпространението на Ковид 19.

П Р О Г Р А М А
9.45-10.00 Регистрация
10.00-10.30 Официално откриване на работната среща; организационни въпроси по изпълнение на работната програма за І-ви етап на проекта; срокове; закупени ДМА; ремонтирано сървърно помещение; информационен център и др. – доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта
10.30-11.15 Презентация на тема „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС – МОДУЛ „ГЕНБАНКА“ – доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ръководител на екипа на Пловдивски Университет”Паисий Хилендарски”
11.15-12.00 Въпроси и дискусии – всички участници

Стартова среща по проект към ФНИ


На 18.12.2019 г. в ИРГР Садово се проведе стартова среща по проект към ФНИ на тема: BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” с участието на представители на партньорските организации: Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово (базова организация), Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Институт по информационни и комуникационни технологии (БАН). На срещата присъстваха също проф. д-р Виолета Божанова – зам. председател на ССА и д-р Живко Дучев – директор Дирекция „Информационно обслужване” към ССА и член на екипа от страна на ИРГР Садово.
Събитието беше организирано от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта.
Обсъдена беше работната програма за първи етап на проекта.
Участниците посетиха информационния център и генбанката за растителни генетични ресурси в Садово. Планирани бяха оперативни дейности и следваща среща на работните екипи.

П Р О Г Р А М А

12.00-13.00 Посрещане на участниците и работен обяд
13.00-13.05 Официално откриване на срещата – доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта
13.05-13.45 Обсъждане на работната програма за първи етап на проекта по работни пакети – всички участници
13.45-14.00 Кафе пауза
14.00-15.00 Обсъждане на финансовия план, съгласно изискванията на ФНИ – ръководителите на работните екипи от партньорските организации
14.00-15.00 Посещение на Информационен център, генбанка и предвиденото за целта на проекта сървърно помещение – всички участници
15.00-15.55 Обсъждане на оперативни дейност, планиране на първо информационно събитие по проекта и следваща среща на участниците – всички участници
15.55-16.00 Закриване на срещата – доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта

Научен семинар – 25.04.2020

Тема: „Aктуалната ситуация: предстоящи конференции, приети публикации,
нови публикации, състояние на проектите, състояние на дисертациите“
Час Тема Участници
10:00– 12:00 Разни всички