Техническа работна среща по проект BGPLANTNET “Създаване на национална информационна мрежа генбанка – Растителни генетични ресурси” – етап II, финансиран от фонд Научни изследвания


На 15.02.2023 г. в ИРГР-Садово се проведе работна среща по проект BGPLANTNET, Договор № КП-06Н36/2/13.12.2019 г. на ФНИ.

Целта на проекта е изграждане на цялостна информационна мрежа за растителни генетични ресурси със специализиран софтуер, обслужващ дейностите по регистрация, съхранение и управление на колекциите по култури. Създадената интелигентна система е в съответствие със стандарта за документация на Европейската програма по растителни генетични ресурси (FAO/Bioversity). В резултат ще бъде улеснен трансфера на данни и разширен обхвата на българската колекция в Европейския електронен каталог със свободен достъп EURISCO.

Срещата беше открита от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта. В срещата взеха участие ръководителите на екипи от партньорските организации Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Институтът по информационни и комуникационни технологии (БАН), ръководителите на работните пакети, членове на проекта от ССА, ИРГР, ПУ и ИИКТ.

Проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ръководител на екипа на ПУ, представи разработения модел на базата данни и интерфейса на системата. Обсъдени бяха възникнали проблеми при трансфера на данни от стария към новия формат на документация. Извършени бяха тестове на основните функционалности на системата за регистрация на нови образци, контролни проверки, репродукции и описание на дескриптори за оценъчна информация. В процеса на дискусия се очертаха основните направления на работа до края на проекта. Предстои цялостно синхронизиране на регистъра на образците растителни генетични ресурси с новата система и интегрирането и в работния процес.

Обсъдени бяха дейностите за разпространение на резултатите от проекта.

Разпространение на резултатите от проекта на международна научна конференция в Букурещ, Румъния


През периода 02-04.06.2022 г. доц. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси – Садово взе участие в Международна научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, организирана от Университет по агрономически науки и ветеринарнамедицина, гр. Букурещ, Румъния по проект BGPLANTNET. Представен беше доклад на тема:„Създаване на национална информационна система за растителни генетични ресурси вБългария” с авторски колектив: Николая Велчева (ИРГР), Катя Узунджалиева (ИРГР), АсяСтоянова-Дойчева (ПУ), Пенчо Малинов (ПУ).

Международната научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture” подмотото: „Климатичните промени и бъдещето на храната”, събра учени, преподаватели,студенти и аграни специалисти от цял свят, за да споделят резултатите от своите научниизследвания, иновативни идеи и практически опит. Презентацията на доклада по проектBGPLANTNET предизвика дискусия сред аудиторията във връзка със свободния достъп догенофонда, който трябва ефективно да се съхранени и устойчиво да се използва в условията наклиматични промени за осигуряване на продоволствена сигурност, чиста и качественаземеделска продукция. Чрез изградения интерфейс на информационната мрежа за растителнигенетични ресурси в България ще бъде осигурен пълноправен достъп до генофонда иравноправно споделяне на ползите от неговото използване в изпълнение на Международниядоговор за растителните генетични ресурси и Протокола от Нагоя. Изградената сървърнаинфраструктура ще се използва за целите на Националната научна програма „Интелигентнорастениевъдство”.

Представянето на доклад на тема „Създаване на национална информационна системаза растителни генетични ресурси в България” на международен научен форум е в съответствиес плана за широко разпространение на резултатите от проекта. Статията, разработена всътрудничество на екипите на две от партниращите организации (ИРГР и ПУ), е приета заотпечатване в списание, индексирано в Web of Science Core Collection, и ще бъде отчетена въввтори етап на проекта. Участието в конференцията предостави възможност и за създадаване нанови професионални контакти, които биха могли да се използват при разработване на новипроекти в бъдеще.

Работна среща по проект BG PLANTNET, финансиран от ФНИ


На 23.10.2020 г. в ИРГР Садово се проведе работна среща по проект BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ”, финансиран от ФНИ.
Събитието беше открито от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта.
Доц. д-р Ася Стоянова, ръководител на екипа от ПУ „Паисий Хилендарски“, представи презентация на тема „Разработване на потребителски интерфейс – модул „Генбанка“ и първа версия на архитектурата на базата данни за документация на генофонда.
Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с изграждането на структурата на базата данни за съхраняваните колекции растителни генетични ресурси.
Работната среща се проведе при пълно спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване на разпространението на Ковид 19.

П Р О Г Р А М А
9.45-10.00 Регистрация
10.00-10.30 Официално откриване на работната среща; организационни въпроси по изпълнение на работната програма за І-ви етап на проекта; срокове; закупени ДМА; ремонтирано сървърно помещение; информационен център и др. – доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта
10.30-11.15 Презентация на тема „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС – МОДУЛ „ГЕНБАНКА“ – доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ръководител на екипа на Пловдивски Университет”Паисий Хилендарски”
11.15-12.00 Въпроси и дискусии – всички участници

Стартова среща по проект към ФНИ


На 18.12.2019 г. в ИРГР Садово се проведе стартова среща по проект към ФНИ на тема: BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” с участието на представители на партньорските организации: Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово (базова организация), Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Институт по информационни и комуникационни технологии (БАН). На срещата присъстваха също проф. д-р Виолета Божанова – зам. председател на ССА и д-р Живко Дучев – директор Дирекция „Информационно обслужване” към ССА и член на екипа от страна на ИРГР Садово.
Събитието беше организирано от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта.
Обсъдена беше работната програма за първи етап на проекта.
Участниците посетиха информационния център и генбанката за растителни генетични ресурси в Садово. Планирани бяха оперативни дейности и следваща среща на работните екипи.

П Р О Г Р А М А

12.00-13.00 Посрещане на участниците и работен обяд
13.00-13.05 Официално откриване на срещата – доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта
13.05-13.45 Обсъждане на работната програма за първи етап на проекта по работни пакети – всички участници
13.45-14.00 Кафе пауза
14.00-15.00 Обсъждане на финансовия план, съгласно изискванията на ФНИ – ръководителите на работните екипи от партньорските организации
14.00-15.00 Посещение на Информационен център, генбанка и предвиденото за целта на проекта сървърно помещение – всички участници
15.00-15.55 Обсъждане на оперативни дейност, планиране на първо информационно събитие по проекта и следваща среща на участниците – всички участници
15.55-16.00 Закриване на срещата – доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта

Научен семинар – 25.04.2020

Тема: „Aктуалната ситуация: предстоящи конференции, приети публикации,
нови публикации, състояние на проектите, състояние на дисертациите“
Час Тема Участници
10:00– 12:00 Разни всички