Skip to main content

BG PLANTNET “Създаване на национална информационна мрежа генбанка – растителни генетични ресурси”

Проект по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.” към Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката

Ръководител
доц. д-р Катя Узунджалиева от Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово (ИРГР-ССА)

Стартова среща по проект към ФНИ

На 18.12.2019 г. в ИРГР Садово се проведе стартова среща по проект към ФНИ на тема: BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” с участието на представители на партньорските организации: Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово (базова организация), Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Институт по информационни и комуникационни технологии (БАН). На срещата присъстваха също проф. д-р Виолета Божанова – зам. председател на ССА и д-р Живко Дучев – директор Дирекция „Информационно обслужване” към ССА и член на екипа от страна на ИРГР Садово. Събитието беше организирано от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта. Обсъдена беше работната програма за първи етап на проекта. Участниците посетиха информационния център и генбанката за растителни генетични ресурси в Садово. Планирани бяха оперативни дейности и следваща среща на работните екипи.

Прочети повече

Работна среща по проект BG PLANTNET, финансиран от ФНИ

На 23.10.2020 г. в ИРГР Садово се проведе работна среща по проект BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ”, финансиран от ФНИ. Събитието беше открито от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта. доц. д-р Ася Стоянова, ръководител на екипа от ПУ „Паисий Хилендарски“, представи презентация на тема „Разработване на потребителски интерфейс – модул „Генбанка“ и първа версия на архитектурата на базата данни за документация на генофонда. Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с изграждането на структурата на базата данни за съхраняваните колекции растителни генетични ресурси. Работната среща се проведе при пълно спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване на разпространението на Ковид 19.

Прочети повече

Разпространение на резултатите от проекта на международна научна конференция в Букурещ, Румъния

През периода 02-04.06.2022 г. доц. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси – Садово взе участие в Международна научна конференция „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, организирана от Университет по агрономически науки и ветеринарнамедицина, гр. Букурещ, Румъния по проект BGPLANTNET. Представен беше доклад на тема:„Създаване на национална информационна система за растителни генетични ресурси вБългария” с авторски колектив: Николая Велчева (ИРГР), Катя Узунджалиева (ИРГР), АсяСтоянова-Дойчева (ПУ), Пенчо Малинов (ПУ).

Прочети повече

Техническа работна среща по проект BGPLANTNET “Създаване на национална информационна мрежа генбанка – Растителни генетични ресурси”

На 15.02.2023 г. в ИРГР-Садово се проведе работна среща по проект BGPLANTNET, Договор № КП-06Н36/2/13.12.2019 г. на ФНИ

Прочети повече
В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри значително работата на Националната генбанка за растителни генетични ресурси чрез гарантиране на функционалността и сигурността на документационната система и ще бъде гарантиран достъпа до растителния генофонд на всички заинтересовани потребители, съгласно подписаните от страната ни международни документи като Международния договор по РГР (ITPGRFA, 2009) и протокола от Нагоя, Япония (CBD, 2011). В създадената Национална информационна мрежа „Генбанка – растителни генетични ресурси” ще имат възможност да се включат всички институти, притежаващи колекции РГР в страната. Електронният портал за РГР ще доведе до висок научен и обществен ефект с функциите си да обслужва голям брой потребители на регионално, национално и международно ниво – учени, селекционери, земеделски производители (вкл. биопроизводители), НПО, екологични организации, студенти, ученици в сферата на аграрните науки и т. н., както и ще утвърди Националната генбанка на България, като генбанка, притежаваща една от най-богатите колекции РГР в Европа.
РП1: Управление на проекта
1.1 Разработване на детайлна работна програма за етап 1
1.2 Изграждане на уеб сайт за работа и взаимодействие на екипа
1.3 Оперативно управление на проекта
2.1 Проучване на домейна за растителните генетични ресурси
2.2 Разработване на архитектура на онтологията за РГР
2.3 Реализация на онтологията за РГР
3.1 Изграждане на инфраструктура от физически и виртуални сървъри
3.2 Изграждане на приложения за комуникация между клиенти и блокова верига
3.3 Имплементация на частна блокова верига
4.1 Проучване и анализ на наличните международни и национални стандарти и регламенти
4.2 Изграждане и реализация на архитектурата на новата структура на базата данни
4.3 Анализ и оценка на текущите данни и разширяване на архитектурата на базата данни
4.4 Създаване на автоматизиран подход за мигриране на текущите данни към новата архитектура
4.5 Въвеждане на информация не подлежаща на автоматизирана обработка
5.1 Създаване на модул централен регистър
5.2 Създаване на модул локален регистър
5.3 Създаване на модул за сигурност
6.1 Създаване на план за тестване
6.2 Тестване и оценка на онтологията за РГР
6.3 Тестване и оценка на блоковата верига
6.4 Тестване и оценка на потребителските интерфейси и интеграция